28. září 2024 Aula VŠB, Ostrava - Poruba Vstupenky
skrýt menu

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I.PREAMBULE

 1. Tato informace slouží pro všechny fyzické osoby, které předávají své osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ke zpracování a uchování správci osobních údajů – společnost Maku Maku s.r.o., IČO: 11671238, sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 Vinohrady (dále jen Správce) v rámci pořádání konference ChainCamp 2021 (dále jen „konference“).
 2. Informace je poskytována zejména těmto kategoriím subjektů osobních údajů
  • Účastníkům konference
  • Přednášejícím na konferenci
  • Osobám odebírajícím newsletter týkající se konference
 3. Požadavek na sdělení Osobních údajů, jejich uchování, zpracovávání či předávání třetím osobám jakož i ochrana Osobních údajů se ze strany Správce provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „GDPR“).

II. INFORMACE O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává a zpracovává pouze Osobní údaje, které jsou nutné pro řádný výkon své činnosti v rámci organizátorství konference, a to pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených zákonných titulů:
  1. Osobní údaje účastníků
   • Účely evidenční a možnost identifikace účastníka v rámci prezence a umožnění vstupu na konferenci
   • Oprávněný zájem Společnosti coby organizátora - zasílání bližších pokynů týkající se účasti na konferenci a na programu
  2. Osobní údaje přednášejících
   • Oprávněný zájem správce - možnost identifikace přednášejícího a komunikace v rámci přípravy jeho přednášky
  3. Osobní údaje odběratelů newsletteru
   • Možnost splnění závazku Správce zasílat newslettery týkající se konference odběrateli na kontaktní elektronickou adresu, která jím byla poskytnuta (zákonný titul: plnění závazků Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
  4. Osobní údaje sponzorů/partnerů konference (či kontaktních osob sponzorů/partnerů)
   • Možnost splnění závazku Správce poskytnout protiplnění za poskytnutou finanční odměnu včetně komunikace ve věcech organizačních (zákonný titul: plnění závazků Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
  Dále pak vždy pro účely, ke kterým byl ze strany subjektů osobních údajů poskytnut Správci souhlas (zejména prostřednictvím registračních formulářů nacházejících se na www.chaincamp.cz).

  Správce může v souvislosti s pořádáním či propagace konference nakládat s fotografiemi či audiovizuálními díly, na kterých mohou být zachyceny všechny výše uvedené subjekty osobních údajů. Takovéto jednání spadá především pod právní úpravu zákona č.89/2012 Sb. K tomuto Správce uvádí, že byly všechny subjekty osobních údajů o zachycení a zpracování podobizny před vstupem na akci upozorněny prostřednictvím registračního formuláře a vstupem na akci poskytnuly svůj konkludentní souhlas. Naplní-li pořízení fotografie znaky nakládání s osobními údaji podléhající GDPR, platí, že se jedná o oprávněný zájem Správce coby organizátora a propagátora konference za situace, kdy je pořizování fotografií či audiovizuálních záznamů legitimně očekáváno a předpokládáno.
 2. V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v odst. 1, neprodleně poskytne subjektu osobních údajů informaci o tomto jiném účelu a další nezbytné informace, popřípadě si od subjektu osobních údajů předem vyžádá souhlas k takovému užití, není-li účel tohoto užití na základě jiného zákonného titulu správce osobních údajů.
 3. Osobní údaje budou Správcem poskytnuty těmto třetím osobám: pořadatelé konference, kterými jsou zejména zaměstnanci a spolupracující osoby správce
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 5. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 6. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání konference a poté po dobu maximálně 2 let za účelem kontaktování subjektu Správce o dalších akcích Správce. Tato doba se může lišit u jednotlivých souhlasů subjektu.

III. NAKLÁDÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává Osobní údaje a zajišťuje jejich ochranu v souladu s přijatou vnitřní směrnicí, která je vypracována na základě GDPR a souvisejících předpisů.
 2. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má každý subjekt osobních údajů tato práva:
  • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce
   • Subjekt osobních údajů si může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování,
   • Právo získat kopii všech Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů
   • Subjekt osobních údajů může požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů
   • Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) byla vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů
   • dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud
    1. je popírána přesnost Osobních údajů,
    2. zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů je vznesen požadavek zpracování pouze omezit,
    3. Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování,
    4. nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu osobních údajů, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST Osobních údajů,
   • právo získat Osobní údaje, které byly poskytnuty Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, taktéž Společnost tyto Osobní údaje předá na pokyn subjektu osobních údajů jinému správci.
  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování Osobních údajů
   • možnost u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů, což zapříčiní, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů.
 3. Veškerá svá práva dle odst. 2 je možno uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@chancamp.cz .
 4. Nebudou-l ze strany Správce splňovány požadavky na zpracování a ochranu Osobních údajů a/nebo bude docházet k porušování či ohrožování práv subjektu osobních údajů, má tento právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.